Uncategorized

Alternativ energikälla

Alternativa energikällor. Vad är alternativa energikällor? Energikällor som är alternativ till fossila bränslen. Främst förnybara energikällor.

En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el, värme och rörelse i exempelvis en bil eller ett tåg.

Trots att det har pratats om förnybar energi länge är det först på senare år som en storskalig utbyggnad av förnybara energikällor – utöver vattenkraft . De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, härrör ursprungligen från energi från solen, ett undantag är tidvattnet. Solen i sig är egentligen inte förnybar utan kommer en . I över år har hoppet om fusionskraft som framtidens energikälla levt. Fusionskraft handlar i likhet med kärnkraft om att utvinna energi ur atomkärnor – men utan något långlivat radioaktivt avfall att ta hand om.

Därför har det framställts som ett hållbart alternativ till kärnkraften. Vinden är i huvudsak en oändlig resurs som kan tas med segel, väderkvarnar och vindkraftverk.

Det skapar ingen förorening och ständigt förnyas. Naturliga resurser har använts för energi och konsumtion i både förnybara och icke förnybara former. Ej förnybara resurser som inte kan fyllas enkelt inkludera mineraler, olja, naturgas, kol och uran. Nyutveckling orsakar i regel stora metanutsläpp ( metan är gånger mer verksamt som växthusgas än koldioxid), försämrad vattenkvalitet och storskalig miljöförstöring.

Ett annat förnybart exempel med . Det är en gammal form av energikälla och den viktigaste i Sverige. Vattenkraft är en förnybar energikälla som ger minimalt miljöutsläpp. Kraften används genom att vattnet i älven eller floden leds genom en turbin som sätter fart på en generator. Den ger på så sätt en stabil elproduktion. Som kraftkälla är vatten ett av de . Vindkraft – förnybar energikälla.

Ett vindkraftverk är en förhållandevis enkel konstruktion. Det vi består av ett torn, en rotor och ett maskinhus. När det blåser börjar rotorn snurra.

Rotorn är kopplad till en generator som producerar elektricitet som matas ut på elnätet.

Solenergi är en ren energikälla , där den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen av anläggningarna. Lokalisering av anläggningar sker lämpligen på eller nära befintlig infrastruktur, såsom hustak. Det går att söka bidrag för installation av solceller, det vill säga elektricitet från solen. Fördelar och nackdelar med olika energikällor. I samhällets energiförsörjning är det viktigt att nå en balans mellan tre faktorer: konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt miljö och klimat.

Ingen enskild energikälla är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här tabellen visar fördelar och nackdelar med några . De energipolitiska målen anger att den framtida elproduktionen ska komma från inhemska och förnybara energikällor. Idag har vattenkraften som förnybar energikälla stor betydelse för vår elproduktion. Många vattendrag har idag ett särskilt skydd i mil- jöbalken.

Utbyggnaden av vindkraft utgör därför ett viktigt komplement. Energi som tappas på alternativa sätt (än de som finns idag). Vanligtvis pratar man om miljövänliga sådana som vatten, vind och solenergi.

Det kan även handla om framtidens energikällor. Under andra världskriget, den tyska militären experimenterade med att använda vätgas som bränsle. Efter kriget, både USA och Sovjetunionen genomfört tester med vätgas som alternativt bränsle. Försöken och genomförandet har visat att väte har potential att ersätta traditionella fossila bränslen.

Om vi skulle byta helt till en förnybar energikälla , skulle vi inte ha den . Bixia har byggt vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra verklig skillnad för klimatet. Förnybara har begränsade mängder traditionella energikällor, t. Vi behöver en hållbar framtid för vår planet och för oss som bor på den. WWF arbetar för att göra förnybar energi till den nya standarden. Icke förnybar energi – kärnkraft. Syfte: Öka kunskaperna om kärnkraften som energikälla , dess risker och förde- lar samt kunna ta ställning i en aktuell och laddad energifråga.

Energin från kärnkraft skiljer sig från föregående energikällor då den inte har fått sin energi från solen. Debatten kring kärnkraft har gått upp och . Har stött på en fråga i boken men vet inte hur jag ska besvara den eller hur jag ska tänka. Frågan: Energiskog,etanol ur biomassa, vindkraft, vågkraft, solenergi, och geotermisk energi.

En av de uppräknade alternativa energikällorna är inte förnybar. Hur jag har tänkt: Jag tänkte . Dessa ändliga resurser konsumeras när vi använder dem vilket minskar deras tillgänglighet, vilket leder till sinande resurser och stigande priser. Ekologistas anser att vi måste röra oss bort från dessa ändliga energikällor, då de både .