Uncategorized

Det goda mötet

Hur bemöter vi våra medmänniskor, professionellt och privat? Vad är det som gör att ett möte blir lyckat eller mindre lyckat? Skickas inom 5‑vardagar.

Varje möte ska vara ett gott möte, varje dag. Därför gör vi inom förvaltningen Förskola och skola en utbildningssatsning för att vi tillsammans ska bli ännu bättre på just dessa dagliga möten.

Därför är det mycket viktigt att fundera kring vilket synsätt som blir synliggjort i mötet med våra vårdtagare. I Sverige, såväl i formandet av våra lagar som i vår kultur, har humanismen varit ett grundfundament. Den viktigaste idén inom humanismen är att alla människor har lika värde, . Hur ser det goda mötet ut, och varför är vissa människor så bra på att möta människor med psykisk ohälsa medan andra misslyckas? Psykoterapeuten Daniel Frydman ger här praktiska råd om hur du kan öka din personliga styrka i mötet med psykiskt sjuka personer. Anne Sofie Roald och Hamida Nabi.

Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping. Det goda mötet – en viktig del i sjukskriv- nings- och rehabiliteringsprocessen.

Ansvaret för att stötta individer vid återgång i arbete delas mellan flera offentliga aktörer såsom Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den sjukskrivne själv. Tillsammans med Marilyn produktionsbolag har vi tagit fram en inspirationsfilm åt vår kund Örebro kommun. Studien visar att bemötandet från dessa aktörer påverkar hur personer som varit sjukskrivna hanterar sin situation relaterat . Det är något som Värmdö kommuns medarbetare inom vård och omsorg har arbetat med under våren. Genom workshops samt arbete i den egna organisationen, har medarbetarna fått diskutera och fundera kring vad de tycker utmärker det goda mötet.

Det här kommer inte från en chef till en anställd. Sammanhang: Praktikplats. Fritidsgårdsverksamhet är en arbetssektor som påverkas mycket av förändringar i samhället samt kräver en duktig och engagerad personal. Det är dessutom en sektor sårbar för nedskärningar och kommunala prioriteringar.

När människor möts, uppstår kultur. Kultur är i sin grund uppbygglig och värdeskapande. Kulturen behöver sin tvillingbror, som brukar gå . Hjo kommuns värdegrund handlar om vilka som är våra gemensamma grund läggande värderingar.

Vilka förhållningssätt och värderingar är det som skall lyftas fram och prägla vår arbetsplats för att vi ska trivas som bäst med det vi gör. Vilka värderingar är viktiga för att kommunen ska utvecklas i en . Syftet med litteraturstudien var att beskriva förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet. Att möta människor är grunden för all mellanmänsklig kontakt och det innebär ett samspel mellan människor som berörs.

Goda möten ger ofta glädje, tillfredsställelse och ibland en känsla av lycka.