Uncategorized

Energiinnehåll ved per kg

F är vedens fukthalt i procent. Ju högre fukthalt ett trädbränsle har, desto lägre blir det effektiva värmevärdet (Weff), efter- som vattnet i veden kräver energi för att kunna förångas. Om man tar hänsyn till vedens askhalt (grundämnen som inte är brännbara) används . Ett träslags brännvärde är hur mycket energiutbyte man får ut per rumsmeter (volym) och per kilo (vikt).

För bästa resultat skall veden ha en. Björk – Björk används ofta i den öppna spisen, eftersom det inte slår så mycket gnistor (torr ved ).

Björken är ett vackert träslag och . Om björkveden har en fukthalt på kan du elda ca mer ved per timme, dvs ca 1 . Wh per kg blir skillnaden mycket liten. Detta beror på att densiteten på träslag är olika och att det egentligen är vikten som är avgörande för energiinnehållet. Man kan även jämföra hur många kWh man får av m³ ved av olika trädslag.

Fukthalten i grova tal när det gäller rå ved , ligger runt och lufttorr ved ligger på i maj samt i oktober- november. Ved har dessutom ett större energiinnehåll per krona än vad eldningsolja har. Ved Info här har vi samlat viktig information om ved , vedhandlare och hur man eldar med ved.

På morgonen tänds kaminen med kg ved och efter ca minuter görs ett nytt inlägg med kg. På kvällen tänds kaminen på nytt med kg ved och eldas därefter med kgved per timme. Kvällen avslutas med ett större inlägg på kg. Den totala åtgången av ved för ett dygn blir då ca 1kg.

Energiinnehållet i ett kilo torr . Det är ingen större skillnad. Att värma huset med ved är ett av de absolut billigaste värmealternativen, speciellt om du är villig att göra mycket jobb – köpa långved som du sågar, klyver och torkar själv. Omräkningsvärdet är inte exakt. Vedens brännvärde ( energiinnehåll , effektivt värmevärde) är därför intressant, även om ved inte handlas i sådana mått idag. I Norge pågår dock ett projekt ”Fra favn till . Ved med hög densitet har följaktligen ett högre energiinnehåll per volymsenhet.

Bok och ek är de mest massiva av de svenska trädslagen med. Ekonomiskt och miljövänligt. Att värma sitt hus med ved är ett lönsamt uppvärmnings- alternativ även för villaägare utan tillgång till egen skog. Moderna vedpannor kopplade till ackumulatortankar har hög verkningsgrad och små utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Ved är en förnybar råvara som inte bidrar till . Värmevärde är en viktig egenskap för bränslen, då det anger deras energiinnehåll , och kan variera mycket mellan olika bränslen. En m3f av tall eller gran ger alltså ca.

När träden växer upp förbrukas vatten och koldioxid i den så kallade fotosyntesen. Detta frigör syre, vilket vi som bekant behöver för att andas. När veden eldas upp eller förmultnar frigörs vattnet och koldioxiden åter.

Så en vilja som gör av med runt kubik olja per år behöver ungefär mved. Jag garanterar inte sanningshalten i detta men det verkar väl rimligt? Jag hade för mig att gran har lite energi per kilo.

Sitter och funderar på om det finns ngon tumregel på hur mycket ved det går åt för att få ut en viss mängd värme.