Uncategorized

Flamskyddsmedel farligt

Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel. Vissa av dem är hälso- och miljöfarliga. En del misstänks vara hormonstörande. Spridningen till miljön är omfattande.

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna.

Textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel. Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier som innehåller grundämnet brom. De används när man tar fram produkter som kan vara brandfarliga, som plaster, textiler, möbelstoppning och elektronisk utrustning.

Höga halter av bromerade flamskyddsmedel har uppmätts hos katter, medel som även kan påverka barn. För barn kan flamskyddsmedel vara farligt , speciellt om barnet är i en utvecklingsfas. Flygpersonal och flitiga flygresenärer riskerar att få i sig höga halter av bromerade flamskyddsmedel.

TBBA anses vara mindre farligt än PBDE, men kunskaperna är bristfälliga.

Och färska rapporter tyder på att TBBA kan vara lika farligt som PBDE vid förbränning. De läcker ut från kasserade . Det visade sig vara textilindustrin i Västergötland som låg bakom. Klorerade flamskyddsmedel hade redan innan aktualiserats som cancerframkallande ämnen i USA.

Farligt för människa och miljö. De första flamskyddsmedlen avsåg att ge teaterridåer ett visst . Men de amerikanska forskarna varnar för att vi vet ännu mindre om effekterna av dessa nya flamskyddsmedel. Det är en oro som Monica Lind delar. Man förbjuder ett ämne och ersätter det med ett annat utan att ha testat om det är farligt , säger Monica Lind. Små barn och katter exponeras i samma utsträckning för detta vilket är farligt.

Kemikalierna är nämligen kända hormonstörare. Man konstaterar därför att flamskyddsmedel kan vara farligt för barn, speciellt om dom är inne i en utvecklingsfas. Dessutom påverkas sköldkörteln av detta.

Varför är då dammet farligt ? Jo, för det innehåller kemikalier som utsöndrats från saker vi har i hemmet. Det handlar om flamskyddsmedel från hemelektronik, mjukgörare från plastleksaker och plastgolv och ämnen som ska göra produkter smuts-, fett- och vattenavvisande.

Läs vad Agnes Wold säger om hälsoeffekter av bromerade flamskyddsmedel , ftalater och cocktaileffekten. Redan idag är flera bromerade flamskyddsmedel förbjudna inom EU genom det så kallade RoHS-direktivet, men dekaBDE har varit undantaget från förbudet. Kommissionen har menat att bevisen om ifall dekaBDE är farligt inte varit tillräckliga. Europaparlamentet och Danmark har dock beslutat att stämma . I dagsläget är forskningen oense om hur farligt bromerade flamskyddsmedel är. Naturskyddsföreningen har i efterhand fått kritik för att man i sin rapport använde sig av ett föreslaget gränsvärde som ännu inte är vedertaget.

Värdet ligger långt under de halter som hittades i såväl Naturskyddsföreningens . Exempel på farligt avfall är batterier, spillolja och kemikalier som starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, färgrester och lösningsmedel. PCB, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel , radioaktiva isotoper eller freoner är farligt avfall. Listan utgår från ämnen och tar upp farligt avfall samt annat avfall som kräver speciell uppmärksamhet eller är svårt att klassificera. Finns även andra kondensisoleringar med bromerade flamskyddsmedel.

Tills nyligen innehöll nästan alla stoppade möbler flamskyddsmedel. När asbest och PCB avvecklades för hälsoproblem, började tillverkarna använda PBDE . PentaBDE påverkar levern och sköldkörtelhormon. Det första bromerade flamskyddsmedel som visade sig vara farligt var.

PBB, Polybromerade bifenyl.