Uncategorized

Frysvakt

Lämplig i växthus, pumph. Avger en kontinuerlig styrsignal. Den inverkar på luftvärmarens ställdon och skyddar luftvärmaren genom öppning av värmeventilen.

Därvid tas även hänsyn till . Nov För reglerfunktionen behöver endast önskad nattemperatur ställas in.

Det inställda börvärdet jämförs med ärvärdet i luftvärmarens returledning. Vid avvikelse bildar frysvakt QAF62. V som är proportionell till belastningen. Denna signal jämförs med . Om temperaturen sjunker under börvärdet faller reläerna och en larmdiod tänds. Enheten ska anslutas till en Regin NTC-givare som placeras i värmebatteriet eller på returledningen från batteriet.

Cirkulationspump startar när värmebehov föreligger samt vid låg utetemperatur. Aggregatet stoppas vid frysfara i luftvärmaren.

TA 325FC är en elektronisk frysvakt för luftvärmare. Serviceomkopplare SOstoppar aggregatet och ger larm. Frysvakt – temperaturgivare.

Kortsluten givare GTi värmebatteriretur förreglar aggregatet och ger larm. Uteluftspjäll ST2 avsluftspjäll STsamt rökspjäll STstänger via fjäderåtergång. Styrventil (shunt) och ställdon värme. Processenhet (reglercentral).

CFA-230V är en elektronisk larmtermostat som används för frostövervakning i luftvärmesystem med vatten som värmebärare. I normalläge är utgångsreläet aktiverat. När temperaturen vid givaren understiger inställt värde TA, utlöses larmet. Vid larm faller utgångsreläet och den röda lysdioden på termostatens front tänds. Används tillsammans med övriga regulatorer i luftbehandlingsanläggningar.

Den kan monteras i till exempel ett säkringsskåp varvid obehörig ändring av inställningen undviks. Temperaturgivaren levereras normalt med meters kabel, vilken kan förlängas med flera hundra meter. Temperaturen vid huvud- givaren bestämmer vilken tilluftstemperatur som ska gälla för varje belastningstillfälle (fig 2).

Regulatorn kan styra ett eller flera ställdon i sekvens.

Ev isbildning kan medföra att luftvärmaren fryser.