Uncategorized

Fukt i tegelvägg

Risk för fuktskador i gamla tegelväggar. Bor du i ett hus med en äldre tegelfasad? Då finns det all anledning att se över fasaden efter sommarens kraftiga slagregn. Det har kommit in fukt i många gamla tegelfasader med dåliga fogar.

Om inte fukten hinner torka ut före vintern är risken . Scrolla nedåt tills du hittar det som passar just din skada.

Eftersom många skador kan se likadana ut men ha olika orsak så läs igenom alla troliga orsaker som står under resp. Om du inte hittar ett tillräckligt svar så maila mig på formuläret på startsidan! Väggen är klädd med tegel på utsidan. Fuktkvoten beskriver mängden fukt i material och mäts med en fuktmätare.

Förhållandet mellan fuktkvot och relativ fuktighet är särskild för varje slags material. Fasader av tegel står ofta emot fukt bra. Material som betong, trä, tegel har . Det finns dock risk för fuktskador om fasaden är trasig.

Om fasaden har skadats av fukt är det inte teglet i sig som drabbats utan de bakomliggande vägglagren.

Du bör göra en fuktutredning för att ta reda på bakomliggande orsaker och hur du ska åtgärda problemet. I en stomme bromsar det hög värmeinstrålning, sedan släpper tegelstommen långsamt ifrån sig den lagrade värmen då den omgivande temperaturen sjunker. På samma sätt klarar en tegel – eller putsad tegelvägg – att buffra fukt och sedan släppa . Om man tilläggsisolerar en massiv tegelvägg invändigt så förändras temperaturgradienten över tegelväggen. Slagregn som fuktar upp väggen kommer inte att torka ut lika snabbt.

Om väggen inte är lufttät och diffusionstät på insidan kan fukt från inomhusluften kondensera mot den . Indusil är en kemisk fuktspärr som effektivt hindrar kapillärt stigande fukt i väggar. Metoden är framtagen för. Träfasader måste underhållas löpande för att det skall klara de klimatiska påkänningarna.

Tegelsten och taktegel, däremot, mår bäst när de är obehandlade. Inga tillsatser av kemikalier eller ytbehandlingar behövs. Tegel kan nämligen uppta fukt och avge det snabbt igen, och förstörs därför inte. Likaledes tål tegel frost bra. Ju lägre diffusionsvärde desto lättare kan fukt tränga in i materialet.

Inget material kan eller bör helt hejda diffusion. Organiska isoleringsmaterial har ett lågt diffusionsvärde på c:a 1. Här försvåras alltså inte diffusionen speciellt mycket. Diffusionsvärdet för en tegelvägg är ca 8.

För en kalksandstensvägg och för en . Praktiskt innebär detta att man kan torka under mycket lång tid under vilken det kontinuerligt bortförs stora mängder fukt , men vid fuktmätning så visar teglet alltjämt 1 RF. Detta beror på att storleksordningen 3kg vatten per kubikmeter tegel måste torkas bort innan relativa fuktigheten i teglet sjunker under. Luften innehåller hela tiden en viss mängd fukt. Mängden varierar över året och tillförs luften genom nederbörd och förångning från mark, sjö och hav. Ihållande regn och fukt väter teglet och den underliggande isoleringen.

En fasad av Stofix -tegelplattor gör en gammal tegelvägg till en modern specialstomkonstruktion. Den stora fördelen med en tegelfasad är att den i princip är underhållsfri och att den håller i längden. I alla fall om den inte är putsad. Dess förväntade livslängd är trettio år. En tegelfasad står också emot fukt och väta bra, om den är sprickfri.

Detta tillsammans gör att tegelfasader . Teglet leder vatten från innanmätet av huset. Helmurade bostäder är ofta mer ekonomiska och förbrukar mindre energi för uppvärmning. Undersökningar visar också tydligt att tegel inomhus är det optimala valet för passiva hus och lågenergihus, eftersom väggarna hjälper bostadens värmesystem och absorberar den fukt som hålls inne av den effektiva klimatskärmen. Regn mot fasaden kan orsaka så att fukt kan komma in i inre delar av väggen men oftast är det på grund av otätheter i fogarna. LÄS OCKSÅ: Ge din fasad ett lyft!

Tegel tar också upp betydligt mindre fukt. Metaller drabbas vid för hög fuktighet av korrosion och plaster förlorar ibland vissa önskvärda egenskaper när fukthalten blir för hög, beroende på plastmaterial kan upp till flera procent vatten tas upp i materialet. Betong och tegel och andra porösa material som absorberar fukt kan vid för hög vattenmättnadsgrad drabbas av . För att förhindra kapillärsugning kan man bygga ett kapillärbrytande skikt mellan marken och konstruktionen med singel, makadam eller värmeisolerande skivor. I grundmurar av tegel kan man åtgärda kapillärsugning genom att pressa . Utöver de estetiska egenskaperna har tegel fördelar som är positiva på andra sätt.

Det är bullerdämpande, kan både ta upp och avge fukt till inomhusluften, dämpar vibrationer och jämnar ut temperaturen tack vare sin värmelagringsförmåga. En liten väggyta får naturligtvis inte så stort genomslag på .