Uncategorized

Grundvatten

Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken (infiltration) och sjunker neråt (perkolation). När vattnet når en ogenomtränglig yta (akvifug), exempelvis en sprickfri berghäll av någon kristallin bergart, . Det är det vatten som påträffas när man gräver i marken och det blir vatten stående i gropen. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, .

För ett valt område i kartan och en typ av grundvattenmagasin visar diagrammet beräknad fyllnadsgrad för ca månader bakåt och dagar framåt från idag. För vissa punkter i kartan finns även fyllnadsgrad för observerad nivå (mätning). Diagrammet visar även avvikelse mot normal nivå för respektive dag på året. På djupet förekommer grundvatten så långt ned som det finns sprickor i berggrunden, vilket kan vara flera kilometer.

Så småningom rinner grundvattnet ut i sjöar och andra vattendrag, eller så tas det upp av människan att användas som dricksvatten. Eftersom vattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren så är grundvatten mycket rent och säkert att dricka. För dricksvattenförsörjning till städer och andra samhällen försöker man .

Länets dricksvatten tas till största delen från grundvatten i isälvsavlagringar. Viss rening krävs dock på ett flertal vattenverk för att hålla dricksvattenkvaliten under Livsmedelsverkets riktlinjer. Våra vägar och järnvägar löper ofta längs . För att säkerställa att det finns gott om bra grundvatten behöver risker för föroreningar hanteras och förebyggas. I Sverige har vi gynnsamma förutsättningar för bra grundvatten. Nästan hälften av vårt dricksvatten utgörs av grundvatten eller s. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.

Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp. Vattenånga avdunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö. En del vatten tränger ned genom jordlager och berggrund och bildar grundvatten , som i sin tur efter en viss uppehållstid i marken – som beror på lokala förhållanden – rinner ut i sjöar, hav och vattendrag igen. Ren mark och rent grundvatten är viktiga förutsättning i arbetet för hållbar stadsutveckling.

Sanering av mark innebär att Malmöbornas kontakt med miljögifter minskar och att centrala områden kan återanvändas för bebyggelse. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Möjligheter till en tät och resurssnål stadsbebyggelse . Varje år görs en sammanställning som du hittar som PDF-fil på denna sida.

Kartor för var mätpunkterna är placerade för olika områden finns till höger under Relaterade dokument.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den statliga myndighet som ansvarar för övergripande frågor om grundvattnet. Myndigheten SGU ansvarar för den nationella miljöövervakningen av grundvatten och är datavärdar för flera olika register som är tillgängliga för allmänheten. Bland annat finns det ett . En grundvattenförekomst, dvs. Våra grundvattenverk finns i Skruv och Bergdala. Ett grundvatten håller ofta en hög kvalitet när man tar in det i vattenverket och kräver inte samma reningsprocess.

Vattnet tas upp från en djupborrad brunn ( ca 90m), där vattnet har renats naturligt när det sipprat igenom marken. Från brunnen tas det in i . I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst . Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år.