Uncategorized

Massivträelement

En av massivträteknikens konkurrensfördelar är att massivträskivor och massivträelement är lätta och smidiga att transportera och montera. Prefabricerade massivträelement. Vi på Timbeco tycker om att arbeta med massivträ.

I dag både formger och konstruerar vi så kallade klimatskal som är anpassade för byggnader i materialet. Dessutom är dessa helt och hållet färdigställda utvändigt. Vi beställer våra nödvändiga tvärsnittade delar.

AB Fristad Bygg marknadsför och säljer korslimmade massivträpaneler på den svenska marknaden. KLH-panelerna är den konstruktiva stommen i ett hus och används till väggar, bjälklag och tak. Vi hjälper till med statikberäkningar och prissättning av ditt projekt. Vi är en distributionspartner till det Österrikiska företaget . Mer ingående information om företagens produkter inom massivträelement , finns på re.

Byggnaden uppfördes med stomme av stålpelare, limträ U och korslimmande massivträelement. Av ekonomiska skäl valdes konventionellt . Massivträelement som är sammanfogade med lim och deras användning inom byggande. Träverk är den enda lättillgängliga råvaran som dessutom är förnyelsebar.

Sett ur ett livscykelperspektiv och miljöhänsyn lämpar sig träverk som byggmaterial av flera skäl: minskad resurs- och energiförbrukning, . Bostadsrätter byggs med massivträelement. När HSB Göteborg bygger brf Valö Fyr blir de småhusen uppförda av element i massivträ. HSB Göteborgs projektutvecklare Ulrika Palmblad och projektets arkitekt, trähusspecialisten Anders Landström, betonar förbättrat inomhusklimat och att trä är förnybart . CLT- massivträelement utmärker sig genom det stora brandmotståndet. CLT från Stora Enso har en fukthalt på cirka. Om CLT utsätts för en brandpåfrestning och det därmed uppstår en energitillförsel, stiger materialets temperatur och det . Det nordiska projektet Byggande med massivträelement.

FoU-insat- ser har genomförts vid DTI i Dan- mark, Oulu universitet i Finlan NTI. Denna utveckling öppnar möjligheter för nya träbyggnadssystem, som till exempel massivträelement att vinna marknadsan- delar inom flervåningshussegmentet. En experimentell studie av förstärk- ning av korslaminerade massivträelemen-. Materialets egenskaper tillåter att massivträ används i konstruktioners bärande stomme såsom balkar, pelare, väggar och bjälklag.

Hela den bärande stommen kan därmed konstrueras med ett enda material som kan skräddarsys på fabriken, fig. Projektutförare: SP Trätek. Målet med projektet är att utveckla en produktstandard för massiva träelement inom de sex huvudområdena mekaniska egenskaper, bran miljö, säkerhet, ljud och energi.

Produktstandarden kommer att innehålla förslag på lämpliga provningsmetoder och . Måttbeställda massivträelement tillverkas på fabrik, ungefär på samma sätt som prefabricerad betong. Produktionen sker främst i Tyskland och Österrike, där tekniken har sitt ursprung, men det finns även fabriker i Sverige och Norge. Hållfastheten i träelementen uppnås genom att de korslimmas – annars är .

Villan fick anpassas efter Tjörns restriktiva stadsplaneregler och har därför lånat formen av en tidigare lada på platsen. Tomten är en sluttning mot norr så “ladan” är upplyft på träpelare och konstruerad av massivträelement från KLH. Förlåt att jag lurar er att läsa detta igen.

Men är det ingen som tycker nåt om detta material? MTE MassivTräelement från. Vidare har en fallstudie genom- förts i syfte att jämföra konkurrenskraften för byggsystem med massivträ med övriga vanliga byggsystem på marknaden, samt att identifiera de områden där massivträ har störst konkurrensförmå- ga. Denna studie omfattar ett flertal vanligt förekommande bygg . Våningshöga massivträelement kan utnyttjas som bärande och stabiliserande bärverk i ytterväggar, medan pelar-balk-systemet används till de inre bärlinorna.

Detta ger stor frihet vid utformningen av lokalerna (jfr .Flexibilitet i planlösning). Av ljud- isoleringsskäl utförs bjälklagen lämpligen upplagda på väggarna, . De består av en kärna av plank som dymlats ihop med träplugg och byggts på med brädor, horisontellt, vertikalt och diagonalt. På så sätt får man tjocka, formstabila massiva skivor av trä. Brädorna i elementen räfflas för att man skall få luftkanaler och därmed öka .