Uncategorized

Sotning imkanal regler

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostna bestämma dag och tid för sotarens besök. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler.

Den senare görs inte i bostäder, det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent i sina imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Skyldigheten att låta sota sin eldstad och rökkanal är fastställd i lag och kommunen har ansvar för att tillse . Patrik Wendelius räknar upp de olika delarna man ska behärska för att bli egensotare: lagar och förordningar som gäller runt sotning , kunskap om anläggningen man eldar i, förbränningskunskap, sotningsteknik, säkerhet på tak och hur man fyller i sotningsjournalen. Behärskar man alla delarna kan inte kommunen neka en . Enligt lagen om skydd mot olyckor har räddningstjänsten ansvaret för att det sker sotning och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Imkanal i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal , vid brand på spis.

Räddningsnämnden ansvarar för all sotning. Sotningsfrister beslutas av respektive. Fastighetsägaren eller annan. Imkanal i kök endast för uppvärmning av mat eller mot- svarande verksamhet. Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter.

Ett bra riktmärke är att utföra sotning av imkanal och spisfläkt var tredje år. Det har gått år sedan lagändringen genomfördes, har du inte sett över din imkanal under den tiden börjar det verkligen bli dags. Försäkringsbolagen har nämligen börjat se en ökad risk för olycka hos hushåll som inte håller köksfläkten ren.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. På deras webbplats hittar du också information om hur och var du kan elda utomhus samt brandskyddsarbete. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs. Tidigare innebar sotning att både . Fett är brandfarligt och om det tar eld skapas höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till.

Om du äger en eldstad eller en imkanal i storkök ska den sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Här finns mer information om hur sotning går til. Bör man låta sotaren göra ren inmkanalen från köksfläkten ? För bara några år sedan var det lag på att den skulle rensas ca vartannat år.

Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Kravet på sotning gäller inte imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen eller ventilationssystemet i bostadshus. Trots detta behöver man göra rent i imkanalen med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.

Köksfläktens imkanal omfattas inte av kravet på sotning , men den . Imkanalen, det vill säga köksfläkten i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av imkanalen. Du har det primära ansvaret för ditt eget brandskydd. Spisfläkten‚ en viktig del av ventilationssystemet – som numera är ditt ansvar!

Denna regel gäller alltså inte längre, och istället har lagstiftaren lagt över ansvaret på dig som fastighetsägare.