Uncategorized

Sotningsintervall braskamin

Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Jan Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll.

Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat.

Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Ett exempel kan vara att vi rengör braskaminer två gånger per år i stället för gång per år. Sot är även isolerande och ju längre tid som går mellan sotningarna, desto mer eldar du för kråkorna. Självklart sotar vi en extra gång till samma låga kostnad som vid ordinarie sotning. Kontakta oss så berättar vi.

Till vägledning för kommunens beslut om frister har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram nya . Feb Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. Mar Sotning och brandskyddskontroll.

Du har det primära ansvaret för ditt eget brandskydd. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder.

Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas (rengöras) och brandskyddskontrolleras regelbundet. På räddningstjänstens hemsida hittar du mer information om sotning , upphandlad sotare och taxa. Räddningstjänsten Östra Götaland . Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje.

Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande. Exempel på lokaleldstäder är braskamin , kakelugn och öppen spis. Vi får sotat vartannat år, eldar när det är som kallast, december till mars kanske som mest, i vår vedspis i köket för att . Det är alltså en eldstad som . Om den däremot används i mindre omfattning räcker det med vart tredje år. En klassisk vedspis där du eldar mer än 5kilo, ungefär en kubikmeter, ved per år ska den sotas tre . Eldstäder och braskaminer.

Anmälan krävs vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader. Om du har en värmekälla såsom ex. Sotningen är reglerad enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och är till för att förhindra uppkomsten av brand orsakat av soteld.

Sotning är rengörning av sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler. Genom sotning minskas risken för skorstensbrand. Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen. Fristerna (tidsintervallerna) är kopplade till hur stor omfattning eldstaden används. Till exempel har trivseleldning längre frister då du endast . Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller?

Förr i tiden var brasan en central del av hemmet genom att den gav både värme och möjlighet till matlagning. Idag har matlagningen flyttat till köket men många villor och fritidshus har braskamin , öppen spis eller liknande dels som värmekälla, dels. Rengöring ( sotning ) utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren. Alternativt kan en ägare ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för sotningen antingen.

För att få installera en eldsta kamin , öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Att sota eldstäder och rökkanaler är viktigt för att förhindra brand. En välsotad skorsten tillsammans med en effektiv förbränning förhindrar soteld.

I Värmdö kommun utförs sotning av Värmdö Sotningsdistrikt AB. Kommunen ansvarar för att följa upp att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Umeå har kommunen avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Skorstensfejarmästarna ska följa föreskrifter i gällande lagar och förordningar och andra bestämmelser som rör .