Uncategorized

Spillvatten

Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder. Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten.

I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten.

Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Bilden visar en hängränna och en vattenho. Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten.

I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Ibland talar man också om så kallat tillskottsvatten eller ovidkommande . Man skiljer ofta mellan spillvatten från hushåll och från industrin. Industrispillvatten kan vara nästan vad som helst beroende på vilken industri vattnet kommer från.

Innehållet i spillvattnet speglar vårt moderna sätt att leva och innehåller spår . Behöver jag betala avloppsavgift när jag fyller poolen? Allt vatten som förbrukas inom fastigheten ska det även betalas avloppsavgift för. Vad kan man spola ner i toaletten? Det enda som ska ner i toan är . Transport av spillvatten från hushåll och industri till reningsverk kräver pålitliga och hållbara system.

Transportsystemet skall säkra både hälsa och miljö och detta till acceptabla kostnader. Avloppssystemen kommer att påverkas av såväl ökade regnintensiteter som av höjda vattennivåer i hav, vattendrag och sjöar. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och . Det vattnet innehåller föroreningar och behöver passera reningsverket innan det återgår till naturen. Allt vatten ingår i ett kretslopp, vi använder samma vatten som alla levande varelser innan oss och vi lånar . Förr släpptes orenat spillvatten ut i hav och sjö och detta ledde till stora föroreningar. De kommunala avloppen sanerades, avloppsreningen byggdes ut . I de flesta fall leds det ner till närmaste vattendrag.

Säker och enkel bortskaffning och dränering av spillvatten. Släpp loss ditt hems fulla potential med Grundfos avloppspumpstationer och spillvattenlösningar.

Avloppsvattnet består av spillvatten och dagvatten. Spillvatten leds till ett reningsverk innan det släpps ut till ett vattendrag. Spillvattnet är förorenat vatten från våra kök, tvättstugor och toaletter. Avloppsvatten ska enligt Miljöbalken ledas bort och renas så att problem för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.

Det leds via särskilda ledningar direkt ut i våra . Med avloppsvatten avses oftast spillvatten. Det avloppsvatten du använder när du duschar, diskar, tvättar och går på toaletten ingår i ett ständigt kretslopp. Vi kallar den här typen av avloppsvatten för spillvatten. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Du kan påverka reningen genom att se till att inga föremål ellet farliga ämnen spolas ner i . Vart tar spillvattnet vägen? Svenljunga kommun har i stort sett ett reningsverk i varje tätort, undantaget Mjöbäck där spillvattnet transporteras via . Genom att följa råden nedan kan kommunens avloppsvatten efter rening släppas till Skälderviken utan att förstöra miljön eller vårt fina badvatten. Det vatten vi har använt ingår i ett ständigt kretslopp.